میزان رضایت شما از کیفیت خدمات ارائه شده چقدر است؟
(77.77%) 14
بسیار زیاد
(11.11%) 2
زیاد
(0%) 0
متوسط
(11.11%) 2
کم
(0%) 0
بسیار کم

تعداد شرکت کنندگان : 18