میزان رضایت شما از کیفیت خدمات ارائه شده چقدر است؟
(81.25%) 13
بسیار زیاد
(6.25%) 1
زیاد
(0%) 0
متوسط
(12.5%) 2
کم
(0%) 0
بسیار کم

تعداد شرکت کنندگان : 16