میزان رضایت شما از کیفیت خدمات ارائه شده چقدر است؟
(78.94%) 15
بسیار زیاد
(10.52%) 2
زیاد
(0%) 0
متوسط
(10.52%) 2
کم
(0%) 0
بسیار کم

تعداد شرکت کنندگان : 19